terça-feira, 8 de setembro de 2009

ORAÇÃO AO PRÍNCIPE METRATOM PARA SORTE,PODE COPIAR PARA TRAZER SEMPRE CONSIGO.

המלאך מטטרון, האור של כל שרפים,
עם הגנה הנשגב העיקרי שלך,
עזור לנו שקט רוחנו,
לתת לנו כוח להמשיך ולנצח
הכל בשם האמת,
להאיר את עיני תמיד בדרכים כל שלי

המלאך מטטרון, מי usai האור האלוהי שלך, לתת לי מזל,
לתמוך בי תמיד ביטחון עם האמונה האידיאלית שלי
אני אהיה לשירותכם.
כי אני ראוי להגנה שלך.

המלאך מטטרון, לספק לי מכל הטומאות
מה יכול לפגוע בי
אני שואל אותך הרגשות שלי תמיד גבוה נעלה!
הנסיך של העולם,
אני מצדיע
עבור לי חיים של שקט
וזה החיים שלי מיועד כל כך
לעבוד מלא אהבה.
אמן

Sem comentários:

Enviar um comentário